Privacy verklaring

Bosch HIT BV acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.

Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij gaan zorgvuldig met uw (persoons)gegevens om en houden ons aan de relevante wet- en regelgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welk doel u uw persoonsgegevens aan ons kan verstrekken.

Doel van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens
Persoonsgegevens kunnen onder andere door ons worden verzameld tijdens telefoongesprekken met onze medewerkers, door het bezoeken van onze website of tijdens het uitvoeren van uw verzoeken.

Uw persoonsgegevens zullen naast een zorgvuldige verwerking, alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor u ons uw persoonsgegevens heeft toevertrouwd.

Daar waar nodig wordt door ons gebruik gemaakt van uw persoonsgegevens, nadat u ons toestemming heeft verleend. U kunt uw toestemming intrekken door dit aan ons op de volgende wijzen kenbaar te maken:

Via het mailadres mail@hit-bosch.nl met onderwerp “afmelden”.

IP-herkenning
Op deze website worden bezoekgegevens middels IP-herkenning bijgehouden. Het doel hiervan is om u te voorzien van de meest passende informatie omtrent uw verzoeken. Deze herkenning vindt plaats op bedrijfsniveau. Er worden geen persoonsgegevens verzameld.

De beveiliging van uw persoonsgegevens
Onze medewerkers beloven geheimhouding omtrent uw persoonsgegevens. Alleen medewerkers voor wie het noodzakelijk is dat zij uw persoonsgegevens inzien, hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Medewerkers zijn eveneens verplicht om eventueel verlies van persoonsgegevens zo spoedig mogelijk te melden.

Uw persoonsgegevens zijn zowel schriftelijk als digitaal beveiligd naar minimaal de wettelijke vereisten daarvoor. Uw persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan nodig is, waarbij wij ons tevens zullen houden aan onze wettelijke bewaarplicht. Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn, zullen uw persoonsgegevens worden vernietigd.

Uw rechten onder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Via het e-mailadres mail@hit-bosch.nl onderwerp AVG kunt u gebruik maken van uw rechten als betrokkene onder de AVG. U heeft onder de AVG de volgende rechten:

  • recht op inzage van uw persoonsgegevens;
  • recht om verwijdering;
  • recht op correctie of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens;
  • recht op data portabiliteit.

Wij zullen uw verzoeken binnen de wettelijke termijn behandelen en maken gebruik van de wettelijke mogelijkheden om uw verzoek(en) in te willigen of af te wijzen. Bij afwijzing van uw verzoek zullen wij deze motiveren.

Verlies van uw persoonsgegevens
Bosch HIT BV heeft maatregelen genomen om een eventueel verlies van persoonsgegevens tot een absoluut minimum te beperken. Mocht er ondanks alle genomen maatregelen toch een ernstig datalek ontstaan waarbij uw persoonsgegevens verloren zijn geraakt en ernstige schade in uw persoonlijke levenssfeer valt te verwachten, dan zullen wij u daar over direct informeren.

Privacy Officer
Wij doen ons uiterste best om dit reglement naar behoren uit te voeren. Indien u toch vindt dat privacy statement in de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, kunt u een klacht indienen bij ons via onze privacy officer. De privacy officer of de Functionaris Persoonsgegevens kunt u benaderen via mail@hit-bosch.nl onderwerp Privacy Officer.

Autoriteit Persoonsgegevens
Ook kunt u zich bij ontevredenheid over de afhandeling wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Bosch HIT BV
De Marne 27
8701 PV BOLSWARD